javljanje vodomera

Veljavna zakonodaja

DRŽAVNA ZAKONODAJA

SPLOŠNI PREDPISI

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) - Ur. l. RS, št. 32/93
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) - Ur. l. RS, št. 41/2004, 20/2006, 39/2006, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 56/2015
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) - Ur. l. RS, 43/2011
Zakon o varstvu pred požarom - Ur. l. RS, 3/2007 (URB1), 9/2011
Zakon o vodah - Ur. l. RS, 57/2012, 100/2013, 40/2014, 56/2015
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - Ur. l. RS, 87/2012, 109/2012

RAVNANJE Z ODPADKI

Uredba o odpadkih - Ur. l. RS, 37/2015, 69/2015
Uredba o odlagališčih odpadkov - Ur. l. RS, 10/2014, 54/2015
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki - Ur. l. RS, 21/2001
Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum - Ur. l. RS, št. 37/2011
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom - Ur. l. RS, 39/2010
Uredba o odpadni električni in elektronski opremi - Ur. l. RS, 55/2015
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo - Ur. l. RS, 84/2006,106/2006,110/2007, 67/2011, 68/2011, 18/2014, 57/2015
Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami - Ur. l. RS, št. 78/2008
Uredba o odpadnih oljih - Ur. l. RS, št. 24/2012

ODLAGANJE ODPADKOV

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih - Ur. l. RS, 14/2014
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih - Ur. l. RS, št. 34/2008

ODPADNI AVTOMOBILI

Uredba o izrabljenih vozilih - Ur. l. RS, 32/2011, 45/2011, 26/2011

NEVARNE SNOVI

Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest- Ur. l. RS, 34/2008
Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji - Ur. l. RS, 3/2010, 64/2012, 93/2012
Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi - Ur. l. RS, 70/2008

OSKRBA S PITNO VODO

Pravilnik o pitni vodi - Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 2572009, 74/2015
Pravilni o oskrbi s pitno vodo- Ur. l. RS, št. 35/2006, 41/2008, 28/2011, 88/2012
Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja - Ur. l. RS, 64/2004, 5/2006, 58/2011
Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja on območja kopalnih voda - Ur. l. RS, št. 88/2004, 71/2009
Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja - Ur. l. RS, 62/2004

ODVAJANJE ODPADNE VODE- KANALIZACIJA

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav - Ur. l. RS, št. 98/2007, 30/2010
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov - Ur. l. RS, št. 62/2008
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo - Ur. l. RS, št. 64/2012
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest - Ur. l. RS, št. 47/2005
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda - Ur. l. RS, št. 94/2014
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode - Ur. l. RS, št. 88/2011, 108/2013

POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST

Zakon o pokopališčih in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč - Ur. l. SRS, št. 34/1984, 26/1990, Ur. l. RS, št. 61/2002, 2/2004OBČINSKI ODLOKI 

RAVNANJE Z ODPADKI

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji – Ur.g. sl. občin št. 27/2011

OSKRBA S PITNO VODO

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne na Koroškem – Ur. l. RS št. 12/2011, Ur.g. sl. občin št. 20/2013
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Prevalje – Ur.g. sl. občin št. 10/2009
Odlok o zaščiti zajetij vodnih virov v Občini Prevalje – Ur. l. RS št. 66/2000, Ur.g. sl. občin št. 35/2012
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Mežica - Ur. l. RS št. 117/2007

ODVAJANJE ODPADNE VODE- KANALIZACIJA

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Ravne na Koroškem – Ur. l. RS št. 12/2011, Ur. g. sl. občin št. 20/2013
Odlok o javni kanalizaciji v Občini Prevalje – Ur.l. RS št. 28/2002, Ur.g. sl. občin št. 40/2014

ODPADNI AVTOMOBILI

Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Ravne na Koroškem – Ur. l. RS št. 28/2001, 92/2005

POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST

Odlok o pokopališkem redu v Občini Ravne na Koroškem - Medobčinski uradni vestnik, 1980
Odlok o pogrebnih svečanostih v Občini Ravne na Koroškem - Medobčinski uradni vestnik številka 6, 1976

KONTAKTNI PODATKI

  • Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
  • +386 (0)2 87 05 741
  • info@jkp-log.si

BONITETA

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam