javljanje vodomera

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv in naslov organa: Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon:  +386 2 87 05 740
E-naslov: info@jkp-log.si
Matična številka: 5102103
Identifikacijska številka za DDV: SI23002107
Transakcijski račun: SI56 6100 0002 5215 206, pri Delavska Hranilnica d.d.
 
Šifra dejavnosti: 38.110
Odgovorna oseba: Marjetica Tasič Bukovec, direktorica
Datum prve objave kataloga: 01.02.2007
Datum zadnje spremembe kataloga: Avgust 2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.jkp-log.si, v tiskani obliki pa lahko katalog naročite preko e-naslova: info@jkp-log.si ali pisno na naslov Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem.

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja:

• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/2006 – ZDavP-2, 23/2014, 50/14 in 19/15-odl. US in 102/15 -v nadaljevanju: ZDIJZ),
• Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16),
• Zakon o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007 – ZustS-A).

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je določen z ZDIJZ.
Informacija se lahko zahteva ustno ali pisno na naslov Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem.
Upoštevali bomo le popolne zahteve, ki bodo skladne z določili ZDIJZ.

 

2. Splošni podatki o Javnem komunalnem podjetju Log, d.o.o. in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji Javnega komunalnega podjetja Log, d.o.o.

Kratek opis delovnega področja javnega podjetja
Ustanovitelji javnega podjetja
Ustanoviteljice Javnega komunalnega podjetja Log, d.o.o. so Občina Ravne na Koroškem v deležu 47,24 %, Občina Prevalje v deležu 22,98 %, Občina Mežica v deležu 15,52 % in Občina Črna na Koroškem v deležu 14,26 %.
Dejavnosti javnega podjetja
Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., s sedežem v Dobji Vasi 187, 2390 Ravne na Koroškem skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. (Uradni list RS, številka 72/2013) izvaja dejavnosti gospodarskih javnih služb in druge dejavnosti, predvsem pa:

• zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
• odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
• ravnanje s komunalnimi odpadki,
• urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
• urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
• pokopališka in pogrebna dejavnost,
• vzdrževanje lokalnih cest,
• geodetske storitve,
• cvetličarna.

Javno podjetje izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja ali v zvezi s sredstvi, ki jih ima v najemu, predvsem pa:

• izvaja geodetske storitve v okviru katastra gospodarske javne infrastrukture,
• izdaja projektne pogoje oziroma soglasja k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
• izdaja soglasja za priključitev na vode gospodarske javne infrastrukture in
• izdaja smernice in mnenja za načrtovanje in predvidene prostorske ureditve.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Vodstvena struktura Javnega komunalnega podjetja Log, d.o.o. je naslednja:

Direktorica: Marjetica Tasič Bukovec (Telefon: +386 2 87 05 742)
Organizator pokopališke in pogrebne dejavnosti: Aljoša Kamenik (Telefon: +386 2 82 31 001)
Vodja javnih služb: Olga Iglar (Telefon: +386 2 87 05 747)
Finančno računovodska služba (Telefon: +386 2 87 05 743)

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Marjetica Tasič Bukovec, direktorica
Naslov: Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon:  +386 2 87 05 742
Telefaks: +386 2 87 05 750
E-naslov: meta.bukovec@jkp-log.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja javnega podjetja (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi: Register predpisov RS (http://zakonodaja.gov.si , http://www.uradni-list.si)

Predpisi lokalnih skupnosti:

• predpisi Občine Ravne na Koroškem (http://www.ravne.si),
• predpisi Občine Prevalje (http://www.prevalje.si),
• predpisi Občine Mežica (http://www.mezica.si) in
• predpisi Občine Črna na Koroškem (http://www.crna.si).

Predpisi EU: Evropski register predpisov (http://eur-lex.europa.eu)

 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

/

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 /

 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. izdaja:

• projektne pogoje h gradnji (vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov),
• soglasja k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
• soglasje za priključitev objektov na komunalne vode,
• smernice k prostorskim aktom – lokacijski načrt, zazidalni načrt,
• mnenja k predlogu lokacijskega načrta ali zazidalnega načrta.

 

2.g Seznam evidenc, s katerimi javno podjetje upravlja

Register zbirk osebnih podatkov

Seznam odjemnih mest, kataster:

• javnih vodovodnih napeljav in objektov,
• javnih kanalizacijskih vodov in čistilnih naprav ter objektov,
• greznic,
• zbiralnic ločenih frakcij odpadkov (ekološki otoki),
• pokopališč,
• občinskih cest,
• javnih površin,
• javne razsvetljave,
• prometnih znakov.

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

/

 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij:
• Javna naročila,
• Kakovost pitne vode,
• Urnik razporeda odvoza odpadkov,
• Obvestila o načrtovanih prekinitvah oskrbe s pitno vodo,
Ceniki.

 

2.j Podatki o poslih (10. a člen ZDIJZ, enajsti odstavek)

Podatki o poslih v zvezi z 10. a členom ZDIJZ, enajsti odstavek so dostopni 

 

2.k Podatki o prejemkih vodstvenih oseb (10. a člen ZDIJZ, dvanajsti odstavek)

Podatki o prejemkih vodstvenih oseb v zvezi z 10. a členom ZDIJZ, dvanajsti odstavek 

- plače poslovodstvo – (preteklo leto)

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij z delovnega področja Javnega komunalnega podjetja Log, d.o.o. je vedno dostopna:
• na spletni strani javnega podjetja http://www.jkp-log.si,
• v pisni obliki kot odgovor na pisno vprašanje, poslano na naslov: Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem,
• preko elektronske pošte s pisnim vprašanjem na elektronski naslov: info@jkp-log.si ,
• osebno na sedežu javnega podjetja (na zgoraj navedenem naslovu) v času uradnih ur.

 

4. Stroški posredovanja informacij javnega značaja

/

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

/

KONTAKTNI PODATKI

  • Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
  • +386 (0)2 87 05 741
  • info@jkp-log.si

BONITETA

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam