javljanje vodomera

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv in naslov organa: Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon:  +386 2 87 05 741
E-naslov: info@jkp-log.si
Matična številka: 5102103000
Identifikacijska številka za DDV: SI23002107
Transakcijski računi:    SI56 6100 0002 5215 206, pri Delavska Hranilnica d.d.
                                       
Šifra dejavnosti: 38.110
Odgovorna oseba: Marjetica Tasič Bukovec, direktorica
Datum prve objave kataloga: 01.02.2007
Datum zadnje spremembe kataloga: marec 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.jkp-log.si, v tiskani obliki pa lahko katalog naročite preko e-naslova: info@jkp-log.si ali pisno na naslov Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem.
Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja:
Informacija se lahko zahteva ustno ali pisno na naslov Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem.
Upoštevali bomo le popolne zahteve, ki bodo skladne z določili ZDIJZ.

 

2. Splošni podatki o Javnem komunalnem podjetju Log, d.o.o. in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji Javnega komunalnega podjetja Log, d.o.o.

Kratek opis delovnega področja javnega podjetja
Ustanovitelji javnega podjetja
Ustanoviteljice Javnega komunalnega podjetja Log, d.o.o. so Občina Ravne na Koroškem v deležu 55,9185 %, Občina Prevalje v deležu 27,2017 % in Občina Črna na Koroškem v deležu 16,8798 %.
Dejavnosti javnega podjetja
Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., s sedežem v Dobji Vasi 187, 2390 Ravne na Koroškem skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. (Uradni list RS, številka 72/2013) izvaja dejavnosti gospodarskih javnih služb in druge dejavnosti, predvsem pa:
 • zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
 • urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 • pokopališka in pogrebna dejavnost,
 • vzdrževanje lokalnih cest,
 • cvetličarna.
Javno podjetje izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja ali v zvezi s sredstvi, ki jih ima v najemu, predvsem pa:
 • izdaja projektne pogoje oziroma soglasja k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • izdaja soglasja za priključitev na vode gospodarske javne infrastrukture in
 • izdaja smernice in mnenja za načrtovanje in predvidene prostorske ureditve.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Vodstvena struktura Javnega komunalnega podjetja Log, d.o.o. je naslednja:
Direktorica: Marjetica Tasič Bukovec (Telefon: +386 2 87 05 742)
Organizator pokopališke in pogrebne dejavnosti: Aljoša Kamenik (Telefon: +386 2 82 31 001))
Računovodja Metoda Smonkar (Telefon: +386 2 87 05 765), Knjigovodja Zora Rešek (028705753)

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Marjetica Tasič Bukovec, direktorica
Naslov: Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon:  +386 2 87 05 742
E-naslov: meta.bukovec@jkp-log.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja javnega podjetja (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi: Register predpisov RS (http://zakonodaja.gov.si , http://www.uradni-list.si)
Predpisi lokalnih skupnosti:
Predpisi EU: Evropski register predpisov (http://eur-lex.europa.eu)

 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

/

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 /

 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. izdaja:
 • mnenja k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • soglasje za priključitev objektov na komunalne vode,
 • smernice k prostorskim aktom – lokacijski načrt, zazidalni načrt,
 • mnenja k predlogu lokacijskega načrta ali zazidalnega načrta
Vse na območju Občine Prevalje, v zvezi z industrijskim vodovodom tudi na območju Občine Ravne.

 

2.g Seznam evidenc, s katerimi javno podjetje upravlja

Register zbirk osebnih podatkov

Seznam odjemnih mest, kataster:
 • javnih vodovodnih napeljav in objektov,
 • javnih kanalizacijskih vodov in čistilnih naprav ter objektov,
 • greznic,
 • pokopališč,
 • občinskih cest,
 • javnih površin,
 • javne razsvetljave,
 • prometnih znakov.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

/

 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij:

 • Javna naročila,
 • Kakovost pitne vode,
 • Obvestila o načrtovanih prekinitvah oskrbe s pitno vodo,
 • Ceniki.

 

2.j Podatki o poslih (10. a člen ZDIJZ, enajsti odstavek)

Podatki o poslih v zvezi z 10. a členom ZDIJZ, enajsti odstavek so dostopni

 

2.k Podatki o prejemkih vodstvenih oseb (10. a člen ZDIJZ, dvanajsti odstavek)

Podatki o prejemkih vodstvenih oseb v zvezi z 10. a členom ZDIJZ, dvanajsti odstavek

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij z delovnega področja Javnega komunalnega podjetja Log, d.o.o. je vedno dostopna:

 • na spletni strani javnega podjetja http://www.jkp-log.si,
 • v pisni obliki kot odgovor na pisno vprašanje, poslano na naslov:
    Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem,
 • preko elektronske pošte s pisnim vprašanjem na elektronski naslov: info@jkp-log.si ,
 • osebno na sedežu javnega podjetja (na zgoraj navedenem naslovu) v času uradnih ur.

 

4. Stroški posredovanja informacij javnega značaja

/

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

/

KONTAKTNI PODATKI

 • Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
 • +386 (0)2 87 05 741
 • info@jkp-log.si

BONITETA

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam