javljanje vodomera

O podjetju

Javno komunalno podjetje LOG je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo in izvaja gospodarske javne službe v skladu z odlokom na območju občin Ravne na Koroškem, Prevalje in Črna na Koroškem.
Komunalno podjetje je bilo ustanovljeno 15.5.1978 na podlagi akta o ustanovitvi, ki ga je sprejela Skupščina samoupravne komunalne interesne skupnosti Ravne na Koroškem. V letu 1994 je ista občina sprejela Odlok o preoblikovanju Komunalnega podjetja Prevalje v Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.. Občine, ki so bile na osnovi Zakona o lokalnih skupnostih pozneje ustanovljene na teritoriju Mežiške doline, so ta odlok potrdile s statutarnimi sklepi. V letu 1996 je Nadzorni svet sprejel statut Javnega komunalnega podjetja LOG d.o.o. na podlagi občin ustanoviteljic. Od leta 1997 ima podjetje sedež v Občini Ravne na Koroškem, Dobja vas 187. V letu 2013 je bil Sprejet Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Ur.l. RS št. 72/2013, z dne 30.8.2013, in s tem urejen pravno-formalni status podjetja.
Edine lastnice premoženja javnega podjetja so lokalne skupnosti ustanoviteljice: Ravne na Koroškem, Prevalje in Črna na Koroškem. Lastninski deleži kapitala so bili določeni in sprejeti glede na število občanov v posameznih občinah. Statut Javnega komunalnega podjetja LOG, d.o.o. je na podlagi soglasja vseh občin ustanoviteljic sprejel Nadzorni svet dne 4.12.1996. Lastniški deleži so:

 • Občina Ravne na Koroškem 55,9185%
 • Občina Prevalje 27,2017%
 • Občina Črna na Koroškem 16,8798%

Dejavnost podjetja je izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, drugih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in tržne dejavnosti:
Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja:

 • oskrba s pitno vodo v občini Prevalje
 • odvajanje in čiščenje odpadne vode v občini Prevalje

Druge obvezne občinske gospodarske javne službe:

 • letno vzdrževanje javnih površin v občini Prevalje
 • javna razsvetljava v občini Prevalje
 • Zimsko vzdrževanje javnih površin v občiniPrevalje
 • Pokopališka dejavnost v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje
 • Pogrebna dejavnost v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje in Črna na Koroškem
 • Vodenje katastra v občinah Prevalje

Tržne dejavnosti:

 • oskrba s pitno vodo v občini Prevalje
 • oskrba z industrijsko vodo v občini Ravne na Koroškem
 • odvajanje odpadne vode v občini Prevalje
 • urejanje javnih površin v občini Prevalje
 • pogrebna dejavnost v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje in Črna na Koroškem
 • trgovina cvetličarna Barbara  
 •  Organi:
 • Direktorica
 • Nadzorni svet
 • Skupščina
 • Svet ustanoviteljic

Direktor vodi posle javnega podjetja in ga zastopa. Imenuje in odpokliče ga nadzorni svet na podlagi javnega razpisa in po predhodni pridobitvi soglasja k imenovanju in razrešitvi s strani Sveta ustanoviteljev. Direktorja se imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja. Ima pet članov. Tri člane, ki zastopajo interese občin ustanoviteljic izvoli in odpokliče skupščina z 2/3 večino glasov vseh članov, enega člana, ki zastopa interese delavcev pa izvoli in odpokliče svet delavcev. Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta. Po preteku mandata je član nadzornega sveta lahko ponovno imenovan.

Skupščino sestavljajo štirje člani, vsaka občina ustanoviteljica imenuje po enega člana za obdobje štirih let.

Svet ustanoviteljev ustanovijo občine ustanoviteljice za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti javnega podjetja. Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic javnega podjetja.

Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.
Dobja vas 187
2390 Ravne na Koroškem

Telefon:  +386 (0)2 870 57 41
Fax:  +386 (0)2 870 57 50
E-pošta:  info@jkp-log.si
Splet:  www.jkp-log.si


Matična številka:  5202103
ID za DDV:  SI23002107

TRR:

 • Delavska hranilnica: SI56 6100 0002 5215 206

Direktorica: Marjetica Tasič Bukovec

Osnovni kapital podjetja znaša 639.484,41 €. Ustanoviteljice so občine Ravne na Koroškem, Prevalje in Črna na Koroškem

 

KONTAKTNI PODATKI

 • Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
 • +386 (0)2 87 05 741
 • info@jkp-log.si

BONITETA

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam